:::::: بخش مربوط به مشخصات محصول ::::::

pure black


Karen-Low


ادو تویلت


90 میلی لیتر


آقایان


-


-


-


سایر توضیحات


:::::: بخش مربوط به هرم رایحه ::::::

رایحه تاپ نات

رایحه میانی

رایحه پایانی